Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van KEROMA (Marc Roos), Jules Vitslaan 3 te 9090 Melle (B), BTW BE 0808.392.852 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website www.marcroos.be. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KEROMA moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KEROMA aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, er wordt geen BTW gerekend wegens Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.    Btw is niet toepasselijk
Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KEROMA niet. KEROMA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KEROMA maakt uitsluitend artisanale, handgemaakte objecten en zijn dan ook duidelijk verschillend van elkaar. De gebruikte foto’s van de website zijn slechts voorbeelden want elk product is door zijn handmade verschillend. KEROMA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KEROMA. KEROMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
Klant doet zijn aankoop via onze website en komt dan terecht in ons winkelmandje waar hij de bestelling kan afronden met de betalingswijze.
Duidelijk wordt aangegeven dat het product dat klant wenst aan te kopen met de hand gemaakt is en duidelijk kan verschillen met de foto.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Bancontact
  • KBC/CBC-betaalknop
  • ING Home’Pay
  • BELFIUS direct net
  • iDEAL
  • Creditcard
  • Overschrijving
  • Contant bij afhalen
     

KEROMA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
 
KEROMA zal de levering tussen de 3-4 dagen uitvoeren
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan KEROMA per mail info@marcroos.be.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen
Artikel 6: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij KEROMA.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "van de sluiting van de overeenkomst"
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant KEROMA, Jules Vitslaan 3, 9090 Melle 0474/013701 info@marcroos.be  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KEROMA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan KEROMA, Jules Vitslaan 3, 9090 Melle, 0474/013701 info@marcroos.be. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt KEROMA zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal KEROMA alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat KEROMA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan KEROMA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door KEROMA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
KEROMA betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 7: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met KEROMA en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan KEROMA.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant KEROMA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 8: Klantendienst
KEROMA is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474/013701 of  via e-mail op info@marcroos.be of per post op het volgende adres Jules Vitslaan 3, 9090 Melle (B). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KEROMA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 9: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 10 : Cadeaubon
De cadeaubon blijft 1 jaar geldig na aankoop.


Artikel 11: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Marc Roos
Jules Vitslaan 3
9090   Melle (B)
+32(0)477013701
BE0808392852
BE42377006558954